Podkarpackie Budżet

Budżet


   Budżet
Najistotniejsze parametry finansowe na dzień 31.12.2016 r.
- suma bilansowa (bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę) 164.269.507,35
- wynik finansowy / zysk/ 49.681,90

• Przychody ogółem : 18.389.778,82
w tym :
- przychody z działalności statutowej ( bilety wstępu) 2.416.095,88
- przychody z działalności gospodarczej ( sp. wydawnictw pamiątek , czynsze) 402.047,52
- przychody z działalności finansowej 20.468,97
- inne przychody ( przychody przyszłych okresów) 969.624,88 - pozostałe przychody 251.548,41
• Dotacja podmiotowa 9.863.361,00
w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Podkarpackiego 4.611.664,00
- dotacja podmiotowa z budżetu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5.251.697,00

• Dotacja celowa na wydatki bieżące :
- dotacja „ OR-KA II” z budżetu EOG 2.928.114,71
- dotacja „ OR-KA II” z budżetu MKiDN 516.726,23
- dotacja „ OR-KA II” z budżetu UMWP 686.356,33
- FWD b „ OR-KA II ” z budżetu EOG 13.500,08
- FWD b „OR-KA II ” z budżetu MKiDN 2.382,36
- dotacja Uroczyste otwarcie Muzeum w Markowej z budżetu UMWP 284.552,85
- dotacja na zakup niezbędnego wyposażenia z budżetu UMWP 34.999,60

• Koszty ogółem w 2016 r. 18.340.096,92
w tym :
- koszty wynagrodzeń 7.129.930,51
- koszty ubezp. społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników 1.565.796,91
- koszty materiałów i energii 1.219.421,27
- usługi obce 1.660.166,85
- koszty amortyzacji 1.904.827,97
- pozostałe koszty ( podróże służbowe, podatki i opłaty , szkolenia, pozostałe) 390.915,14
- remonty ( prace w ramach OR-KA II , drobne remonty) 4.469.038,27

• Wydatki majątkowe
w tym :
1. Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne :
a) z budżetu UMWP budowa „ Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów” 1.685.477,00
b) z budżetu MKiDN budowa „ Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny Światowej im. Rodziny Ulmów” w Markowej etap II „Sad Pamięci” 65.000,00
c) z budżetu UMWP na zakup strony internetowej dla Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej
22.344,02
d) z budżetu UMWP na zakup drukarki i tablic pamiątkowych do Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej 21.998,37
e) z budżetu UMWP na zakup fortepianu koncertowego 124.000,00
f) z budżetu MKiDN na zakup fortepianu koncertowego 459.966,52
g) z budżetu MKiDN na zakup bezprzewodowego systemu audioprzewodników 21.701,00
h) z budżetu MKiDN OR-KA II 41.529,76
i) z budżetu UMWP OR-KA II 48.858,55
j) z EOG OR-KA II 235.335,34
2. Środki własne Muzeum – Zamek w Łańcucie na zakup śr. trwałych 252.501,76

 

Poprawiony (czwartek, 22 marca 2018 10:38)

 
Powiaty