Podkarpackie Budżet

Budżet


Sprawozdanie finansowe za 2019r.  

Budżet

Najistotniejsze parametry finansowe na dzień 31.12.2017 r.

- suma bilansowa (bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę) 160.062.694,94

- wynik finansowy / zysk/ netto  2.140.374,65

• Przychody ogółem : 15.637.843,62

w tym :

- przychody z działalności statutowej ( bilety wstępu) 2.743.955,39

- przychody z działalności gospodarczej ( sp. wydawnictw pamiątek , czynsze) 287.637,53

- przychody z działalności finansowej 54.346,50

- inne przychody ( przychody przyszłych okresów) 1.016.881,66  - pozostałe przychody 322.089,11

• Dotacja podmiotowa 10.558.700,00

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Podkarpackiego 3.950.000,00

- dotacja podmiotowa z budżetu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6.608.700,00

• Dotacja celowa na wydatki bieżące :

- dotacja „ OR-KA II” z budżetu EOG 377.181,93

- dotacja „ OR-KA II” z budżetu MKiDN 66.561,52

- dotacja „ OR-KA II” z budżetu UMWP 237,53

- FWD b „ OR-KA II ” z budżetu EOG 91.817,38

- FWD b „OR-KA II ” z budżetu MKiDN 16.203,07

- dotacja na prace przy Pałacu w Julinie z budżetu UMWP 51.000,00

  • Inne dotacje i subwencje 51.232,00

• Koszty ogółem w 2017 r. 13.497.344,97

w tym :

- koszty wynagrodzeń 7.033.427,62

- koszty ubezp. społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników 1.571.552,75

- koszty materiałów i energii 1.241.335,22

- usługi obce 1.338.500,89

- koszty amortyzacji 1.843.797,99

- koszty finansowe 25.233,54

- pozostałe koszty ( podróże służbowe, podatki i opłaty , szkolenia, pozostałe) 402.695,57

- remonty ( prace w ramach OR-KA II , drobne remonty) 40.801,39

• Wydatki majątkowe w 2017 r. 2.710.648,50

w tym :

1. Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne :

a) z budżetu UMWP  53.036,59

b) z budżetu MKiDN  budowa „ Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny Światowej im. Rodziny Ulmów” w Markowej etap II  Sad Pamięci i Parking   1.556.674,24 ,  dotacja OR-KA II   13.479,76

c) z budżetu EOG, dotacja OR-KA II   76.385,34

d) z budżetu POIiŚ OR-KA II Zamek + Park   300.540,67

2. Środki na kosztyrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

a) Środki własne Muzeum wkład na budowę „ Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny Światowej im. Rodziny Ulmów” w Markowej etap II 14.950,00

b) Środki od Gminy Markowa wkład na budowę Parkingu „ Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny Światowej im. Rodziny Ulmów” w Markowej etap II 464.503,57

c) Środki własne Muzeum – Zamek w Łańcucie wkład OR-KA II, III, IV, VII Zamek + Park 81.322,77

d) Środki własne Muzeum – Zamek w Łańcucie na zakup śr. trwałych 149.755,56

Poprawiony (piątek, 24 lipca 2020 13:02)

 
Powiaty