Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zakupy związane z rozwojem serwerowni – sprzęt i oprogramowanie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 wzór_umowy

załącznik nr 3 Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – ESPD

załącznik nr 5 oświadczenie-grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 identyfikator postępowania i klucz publiczny

Załącznik nr 7 – informacje niezbędne do uzupełnienia umowy

Wezwanie do przystąpienia do odwołania

Kopia odwołania

Odpis z KRS Odwołującego

Pełnomocnictwo do wniesienia odwołania

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa do wniesienia odwołania

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 1 do pisma znak S.203.2.2020z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 2 do pisma znak S.203.2.2020z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.04.2020 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2020 r.

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.05.2020 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2020 r.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 12 maja 2020 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.06.2020 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2020 r.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.06.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Poprawienie informacji z otwarcia ofert

Poprawiony (piątek, 26 czerwca 2020 12:49)

 

Pozyskanie źródłowych danych pomiarowych

Pozyskanie źródłowych danych pomiarowych polegających na wykonaniu:
1. dokumentacji fotogrametrycznej dziewiętnastu zabytkowych pomieszczeń w tym skanowania laserowego, fotografii cyfrowych oraz opracowanie dokumentacji pochodnej
2. rzutów kondygnacji w trzech zabytkowych budynkach przystosowanych do wprowadzenia do bazy GIS w tym wykonania inwentaryzacji architektonicznej
3. mapy terenu przystosowanej do wprowadzenia do bazy GIS w tym pozyskanie numerycznej mapy zasadniczej oraz przeprowadzenie pomiarów bezpośrednich

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1

Załącznik nr 3 - oświadczenie na podstawie art-25a-ust-1

Załącznik nr 4 - doświadczenie koordynatora

Załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania

Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 - oświadczenie-grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 - projekt umowy

Załącznik nr 9 - identyfikator postępowania i klucz publiczny

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienia z 30 marca 2020 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 30 marca 2020 r.

Załącznik nr 1 do zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 30 marca 2020 r.

Załącznik nr 2 do zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 30 marca 2020 r.

Wyjaśnienia z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Załącznik do zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 1 kwietnia 2020 r.

W związku z brakiem możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert Zamawiający zapewnia transmisję online z dokonania czynności, która będzie prowadzona pod adresem https://youtu.be/RslEuLYItJE

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (czwartek, 30 kwietnia 2020 14:19)

 

Wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach Oranżerii oraz Ujeżdżalni

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dokumentacje odrębne dla Oranżerii i Ujeżdżalni

Załącznik nr 2 wzór umowy

Zalącznik nr 3 formularz ofertowy

Załącznik nr 4 ESPD

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 identyfikator postępowania i klucz publiczny

Załącznik nr 7 – informacje niezbędne do uzupełnienia umowy

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 6 marca 2020 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ i zmiana z dnia 12 marca 2020 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Uwaga! Nowy identyfikator postępowania w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z 26 marca 2020 r.

Sprostowanie ogłoszenia z dnia 30-03-2020 r.

Wyjaśnienia z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Wyjaśnienia z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 W związku z brakiem możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert Zamawiający zapewnia transmisję online z dokonania czynności, która będzie prowadzona pod adresem https://youtu.be/PWbelT8DJH4

Wyjaśnienia z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (wtorek, 02 czerwca 2020 17:36)

 

Opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z przeprowadzeniem analizy popytu na planowaną ofertę kulturalną i prognozowany wzrost popytu na usługi powstałe w wyniku realizacji projektu, a także przeprowadzenie konsultacji

zapytanie ofertowe

Formularz oferty

wzór umowy

unieważnienie postępowania

Poprawiony (środa, 22 stycznia 2020 12:10)

 
Więcej artykułów…
Powiaty