Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w czasie realizacji przedsięwzięcia pn. Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej poprzez p

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. 1 opis przedmiotu zamówienia

Dokumentacja

Załącznik nr 2 przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 3 warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 6 wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6a doświadczenie Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu

Załącznik nr 7 wzór zobowiązania

Załącznik nr 8 Formularz ofertowy

Załącznik nr 9 projekt umowy

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ

Załącznik do wyjaśnień i zmiany SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Dodatkowe informacje

Nowy formularz oferty

Zmiana ogłoszenia nowy termin składania ofert

SIWZ zmiana terminu składania ofert

Kolejna zmiana ogłoszenia nowy termin składania ofert

Kolejna zmiana SIWZ termin

Zmiana ogloszenia o zamówieniu z dnia 4.04.2018 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 4.04.2018 r.

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 4.04.2018 r. - nowy wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

Załącznik nr 2 do pisma z dnia 4.04.2018 r. - nowy formularz oferty

Załącznik nr 3 do pisma z dnia 4.04.2018 r. - nowy projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Poprawiony (poniedziałek, 21 maja 2018 13:48)