Podkarpackie Zamówienia publiczne Pozyskanie źródłowych danych pomiarowych

Pozyskanie źródłowych danych pomiarowych

Pozyskanie źródłowych danych pomiarowych polegających na wykonaniu:
1. dokumentacji fotogrametrycznej dziewiętnastu zabytkowych pomieszczeń w tym skanowania laserowego, fotografii cyfrowych oraz opracowanie dokumentacji pochodnej
2. rzutów kondygnacji w trzech zabytkowych budynkach przystosowanych do wprowadzenia do bazy GIS w tym wykonania inwentaryzacji architektonicznej
3. mapy terenu przystosowanej do wprowadzenia do bazy GIS w tym pozyskanie numerycznej mapy zasadniczej oraz przeprowadzenie pomiarów bezpośrednich

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1

Załącznik nr 3 - oświadczenie na podstawie art-25a-ust-1

Załącznik nr 4 - doświadczenie koordynatora

Załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania

Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 - oświadczenie-grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 - projekt umowy

Załącznik nr 9 - identyfikator postępowania i klucz publiczny

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienia z 30 marca 2020 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 30 marca 2020 r.

Załącznik nr 1 do zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 30 marca 2020 r.

Załącznik nr 2 do zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 30 marca 2020 r.

Wyjaśnienia z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Załącznik do zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 1 kwietnia 2020 r.

W związku z brakiem możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert Zamawiający zapewnia transmisję online z dokonania czynności, która będzie prowadzona pod adresem https://youtu.be/RslEuLYItJE

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (czwartek, 30 kwietnia 2020 14:19)

 
Powiaty