Podkarpackie Zamówienia publiczne Zakupy związane z rozwojem serwerowni – sprzęt i oprogramowanie

Zakupy związane z rozwojem serwerowni – sprzęt i oprogramowanie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 wzór_umowy

załącznik nr 3 Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – ESPD

załącznik nr 5 oświadczenie-grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 identyfikator postępowania i klucz publiczny

Załącznik nr 7 – informacje niezbędne do uzupełnienia umowy

Wezwanie do przystąpienia do odwołania

Kopia odwołania

Odpis z KRS Odwołującego

Pełnomocnictwo do wniesienia odwołania

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa do wniesienia odwołania

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 1 do pisma znak S.203.2.2020z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 2 do pisma znak S.203.2.2020z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.04.2020 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2020 r.

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.05.2020 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2020 r.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 12 maja 2020 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.06.2020 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2020 r.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.06.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Poprawienie informacji z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (piątek, 17 lipca 2020 07:35)

 
Powiaty