Podkarpackie Zamówienia publiczne Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, II

Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, II

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 dokumentacja projektowa wraz z pomocniczo dołączonym przedmiarem robót

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 oświadczenie na podstawie art.. 25a ust. 1 ustawy

Załącznik nr 4 Doświadczenie Kierownika budowy/robót konstrukcyjno - budowlanych

Załącznik nr 5 wzór zobowiązania

Załącznik nr 6 formularz ofertowy

Załącznik nr 7 oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 projekt umowy

Zmiana SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.05.2018 r

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 29.05..2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Poprawiony (środa, 13 czerwca 2018 12:56)

 
Powiaty