Podkarpackie Zamówienia publiczne Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii (NOWY PRZETARG) w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnyc

Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii (NOWY PRZETARG) w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnyc

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 dokumentacja projektowa wraz z pomocniczo dołączonym przedmiarem robót

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 oświadczenie na podstawie art.. 25a ust. 1 ustawy

Załącznik nr 4 doświadczenie Kierownika budowy/robót konstrukcyjno - budowlanych

Załącznik nr 5 wzór zobowiązania

Załącznik nr 6 formularz ofertowy

Załącznik nr 7 oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 projekt umowy

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.05.2018 r

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 28.05..2018 r.

Schemat posadzek

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony (piątek, 22 czerwca 2018 13:34)

 
Powiaty