Podkarpackie Zamówienia publiczne Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej

Zamówienia publiczne

Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii (NOWY PRZETARG) w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnyc

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 dokumentacja projektowa wraz z pomocniczo dołączonym przedmiarem robót

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 oświadczenie na podstawie art.. 25a ust. 1 ustawy

Załącznik nr 4 doświadczenie Kierownika budowy/robót konstrukcyjno - budowlanych

Załącznik nr 5 wzór zobowiązania

Załącznik nr 6 formularz ofertowy

Załącznik nr 7 oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 projekt umowy

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.05.2018 r

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 28.05..2018 r.

Schemat posadzek

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony (piątek, 22 czerwca 2018 13:34)

 

Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, II

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 dokumentacja projektowa wraz z pomocniczo dołączonym przedmiarem robót

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 oświadczenie na podstawie art.. 25a ust. 1 ustawy

Załącznik nr 4 Doświadczenie Kierownika budowy/robót konstrukcyjno - budowlanych

Załącznik nr 5 wzór zobowiązania

Załącznik nr 6 formularz ofertowy

Załącznik nr 7 oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 projekt umowy

Zmiana SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.05.2018 r

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 29.05..2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Poprawiony (środa, 13 czerwca 2018 12:56)

 

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane małej architektury w Parku w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 6a

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

zał nr 11

 

Prace remontowo-konserwatorskie wybranych rzeźb na terenie Parku w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Z

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

zmiana SIWZ -RODO

zaktualizowany formularz oferty - RODO

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (poniedziałek, 09 lipca 2018 14:33)

 

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane alejek, wykonanie monitoringu terenu Parku oraz sieci wi-fi w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 6b Załącznik nr 6b wykaz z doświadczeniem osoby przewidzianej do realizacji w charakterze kierownika budowy (kryterium oceny ofert)

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

zał nr 11

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony (środa, 09 maja 2018 13:00)

 
Więcej artykułów…
Powiaty