Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III,

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja

Załącznik nr 2 oświadczenie z art. 25a

Załącznik nr 3 oświadczenie na podstawie art. 25a

Załącznik nr 4 doświadczenie kierownika budowy/robót konstrukcyjno budowlanych

Załącznik nr 5 wzór zobowiązania

Załącznik nr 6 formularz ofertowy

Załącznik nr 7 grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 projekt umowy

Wyjaśnienia i zmiana siwz

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia z dnia 17.04.2018 r.

Załącznik do wyjaśnień z dnia 17.04.2018 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.04.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 19.04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony (piątek, 11 maja 2018 13:58)

 

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w czasie realizacji przedsięwzięcia pn. Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej poprzez p

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. 1 opis przedmiotu zamówienia

Dokumentacja

Załącznik nr 2 przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 3 warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 6 wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6a doświadczenie Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu

Załącznik nr 7 wzór zobowiązania

Załącznik nr 8 Formularz ofertowy

Załącznik nr 9 projekt umowy

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ

Załącznik do wyjaśnień i zmiany SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Dodatkowe informacje

Nowy formularz oferty

Zmiana ogłoszenia nowy termin składania ofert

SIWZ zmiana terminu składania ofert

Kolejna zmiana ogłoszenia nowy termin składania ofert

Kolejna zmiana SIWZ termin

Zmiana ogloszenia o zamówieniu z dnia 4.04.2018 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 4.04.2018 r.

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 4.04.2018 r. - nowy wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

Załącznik nr 2 do pisma z dnia 4.04.2018 r. - nowy formularz oferty

Załącznik nr 3 do pisma z dnia 4.04.2018 r. - nowy projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Poprawiony (poniedziałek, 21 maja 2018 13:48)

 

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane Fortyfikacji w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku ora

02.03.2018 pytania

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał 6a doświadczenie kierownika budowy-kryterium oceny oferty

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

zał nr 11 

02.03.2018 pytania

06.03.2018 pytania 2

07.03.2018 pytania 3

rysunek do pytań nr 3

 

ogloszenie o zmianie ogloszenia

zmiana SIWZ

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (czwartek, 05 kwietnia 2018 09:43)

 

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane ogrodzenia Parku wraz z Bramami w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1-Projekt budowlany

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10-Projekt wykonawczy

zał nr 11

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Poprawiony (piątek, 23 marca 2018 13:33)

 

Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Zamku w ramach przedsięwzięcia pn. „ Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku

ogłoszenie

Siwz

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

Uwaga!

W przypadku kłopotów z pobraniem załącznika nr 1 istnieje możliwość pobrania tego załącznika w częściach poprzez link http://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci/Przetargi,1552

29.01.2018 aktualizacja wzoru umowy

29.01.2018 formularz oferty aktualizacja

pytania odpowiedzi 1

08.02.18 pytania 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana SIWZ

08.02.2018 pytania 3

08.02.2018 przedmiar prac konserwatorskich(pomocniczo)

09.02.2018 pytania 4

09.02.2018 pytania 5

16.02.2018 pytania 6

20.02.2018 pytania 7

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzeniu czynności oceny ofert

powtórny wybór oferty najkorzystniejszej

 

 

Poprawiony (wtorek, 29 maja 2018 14:32)

 
Więcej artykułów…
Powiaty