Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie terenu Sadu Pamięci i parkingu z drogą dojazdową

ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 projekt budowlany

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 5 wykaz robót

Załącznik nr 6 wykaz osób

Załącznik nr 7 oświadczenie - poleganie na zasobach innych podmiotów

Załącznik nr 8 formularz ofertowy

załącznik nr 9 projekt umowy

Załącznik nr 10 projekt wykonawczy

Załącznik nr 11 przedmiar

Przedmiary wersja edytowalna

Pytania-odpowiedzi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana SIWZ

II pytania i odpowiedzi

II ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

II zmiana SIWZ

wykaz robót zmieniony

III Pytania i odpowiedzi

unieważnienie postępowania

 

Poprawiony (środa, 17 maja 2017 13:25)

 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum - Zamek w Łańcucie

ogłoszenie

SIWZ

wykaz ppe

wzór umowy

formularz oferty

załączniki do SIWZ

pytania i odpowiedzi I

pytania i odpowiedzi II

pytania i odpowiedzi III

informacja z otwarcia ofert

wybór oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (wtorek, 11 kwietnia 2017 09:20)

 

Prezentacja publiczna projektu www.muzeach

prezentacja

Poprawiony (czwartek, 09 marca 2017 11:03)

 

plan zamówień publicznych na 2017

plan

 
Więcej artykułów…
Powiaty